Zberatelia.eu
88 AUKCIí | 71 ONLINE | Feb 24, 2018 09:24:52
Ochrana osobných údajov

1. Všeobecne

Zberatelia.eu rešpektuje súkromie každého jednotlivca, ktorý navštívi našu webovú
stránku. Tieto ustanovenia ochrany osobných údajov určujú, ako bude Zberatelia.eu
získavať údaje a ako ich použije. Tieto ustanovenia Vám tiež dajú návod na to,
ako si môžete overiť presnosť Vašich osobných údajov odovzdaných Zberatelia.eu
prostredníctvom tejto stránky a ako môžete požiadať, aby sme vymazali Vaše
osobné údaje z našej databázy. Tieto podmienky ochrany súkromia sa nevzťahujú na webové stránky, ktoré sú prístupné z hyperodkazov na webovej stránke internetového obchodu Zberatelia.eu."

2. Osobné údaje

Údaje súvisiace s konkrétnou osobou zaznamenávame iba na účely spracovávania a
využívania, ak sa dobrovoľne rozhodnete uviesť tieto údaje v registrácii užívateľa
znamená, že vyjadrujete súhlas. Ak tak vykonáte, akceptujete nasledujúce
podmienky využívania. Žiadne údaje súvisiace s Vašou osobou sa nevyužívajú na reklamné, ani žiadne iné účely tretích strán.

3. Použitie osobných údajov

Ak nám dobrovoľne poskytnete osobné údaje, tieto použijeme len legálnym
spôsobom v rámci Vášho výslovného súhlasu. Internetový obchod Zberatelia.eu poskytuje Vaše osobné údaje ako predajcu, po skončení Vašej aukcie kupujúcemu, za účelom uzavretia kúpno-predajnej zmluvy. Rovnako poskytneme predajcovi osobné údaje kupujúceho. Zberatelia.eu neposkytne alebo ďalej nepredá Vaše osobné údaje žiadnej ďalšej organizácii pre jej vlastné použitie bez Vášho súhlasu. Vaše informácie môžu byť zdieľané so zmluvnými partnermi firmy Zberatelia.eu v súvislosti so službami, ktoré títo jednotlivci alebo subjekty vykonávajú pre Zberatelia.eu. V konečnom rade, prosím, berte na vedomie, že Vaše údaje budú nami poskytnuté, ak si tak vyžaduje zákon, alebo rozhodnutie súdu  alebo iného príslušného orgánu. Všetky zmeny týchto pravidiel sa budú zverejňovať na tejto stránke. Vďaka tomu sa môžete kedykoľvek informovať o tom, aké informácie ukladáme, ako ich zhromažďujeme a ako ich používame.

4. Bezpečnosť

Spoločnosť Zberatelia.eu bude uchovávať Vaše údaje v bezpečí a z toho dôvodu uskutoční akékoľvek preventívne opatrenia na zabezpečenie Vašich údajov proti ich strate, zneužitiu alebo pozmeňovaniu. Zmluvní partneri internetového obchodu Zberatelia.eu, ktorí majú prístup k Vašim údajom, aby Vám mohli poskytovať služby v mene internetového obchodu Zberatelia.eu, sú zmluvne zaviazaní zachovávať mlčanlivosť o týchto údajoch a nesmú ich využívať na žiadny iný účel.

5. Osobné údaje osôb mladších ako 18 rokov

Spoločnosť Zberatelia.eu nemieni získavať osobné údaje osôb mladších ako 18 rokov. V nevyhnutných prípadoch, spoločnosť Zberatelia.eu jasne upriami pozornosť osôb mladších ako 18 rokov na vhodnom mieste na fakt, že nemajú poskytovať internetového obchodu Zberatelia.eu žiadne osobné údaje. Osoby mladšie ako 18 rokov sú nespôsobilé vykonávať obchody formou internetového obchodu Zberatelia.eu a v prípade uvedenia pravého dátumu narodenia vo formulári registrácie, im systém registrácie nového užívateľa zabráni v registrácii a tým k odovzdaniu osobných údajov databáze Zberatelia.eu.

6. Vaše návrhy/pripomienky, Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov

Internetový obchod Zberatelia.eu zlikviduje uchovávané údaje po uplynutí doby určenej zákonom, udeleným súhlasom alebo ak ich už nebude potrebovať. Samozrejme, kedykoľvek môžete požiadať o likvidáciu Vašich údajov. Ste oprávnený kedykoľvek odvolať Váš súhlas na spracovanie alebo využívanie Vašich osobných údajov s účinkami do budúcnosti. V týchto prípadoch, alebo ak máte akékoľvek iné návrhy v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, prosíme, pošlite email administrátorovi zodpovednému za ochranu osobných údajov, Zberatelia.eu zberatelia@zberatelia.eu. Zároveň nás prosím kontaktujte uvedenou cestou, ak chcete zistiť, či sme Vaše údaje uchovali, a ak áno, aké. Vynaložíme primerané úsilie, aby sme Vaše návrhy vybavili obratom.

7. Linky k iným internetovým stránkam

Internetový obchod Zberatelia.eu môže zahŕňať aj linky k iným internetovým stránkam. Predložené pokyny k ochrane údajov platia iba pre našu internetovú stránku. Prosíme Vás, aby ste dbali na ustanovenia o ochrane údajov na prelinkovaných stránkach. Za cudzie obsahy, ktoré boli cez linky postúpené na používanie a sú osobitne označené, nepreberáme žiadnu zodpovednosť a neprivlastňujeme si ich obsah. Za ilegálne, chybné alebo nekompletné obsahy, ako aj za škody, ktoré vzniknú použitím alebo nepoužitím týchto informácií, ručí výhradne prevádzkovateľ internetovej stránky, na ktorú daný link odkazoval.