Zberatelia.eu
88 AUKCIí | 36 ONLINE | Feb 24, 2018 09:15:12
Obchodné podmienky

01.Všeobecne
 
 Tieto všeobecné obchodné podmienky sa uplatňujú vo všetkých právnych úkonoch medzi Zberatelia.eu a registrovanými užívateľmi internetových stránok Zberatelia.eu. Registráciou na Zberatelia.eu sa zaväzuje registrovaný užívateľ dodržiavať tieto všeobecné obchodné podmienky. Registrácia na Zberatelia.eu za podmienok iných, ako je uvedené v týchto všeobecných obchodných podmienkach, nie je možná.


02.Definície

 Služba, ktorú poskytuje Zberatelia.eu, sa rozumie internetový (virtuálny) obchodný priestor, s pomocou ktorého môžu registrovaní užívatelia uzatvárať obchody. Preto nevznikajú žiadne kúpno-predajné zmluvy registrovaných užívateľov so Zberatelia.eu. Zberatelia.eu nevystupuje ako predajca alebo kupujúci, ale iba ako sprostredkovateľ virtuálneho obchodného priestoru. Zberatelia.eu neručí za správnosť uvedených informácii v popisoch ponúkaných tovarov.
 

Aukcia - je to dražba, vydraženie za najvyššiu ponuku, pri ktorom sa ponúka tovar verejne súčasne väčšiemu počtu záujemcov a predávaný tovar získa ten, kto zaň ponúkne najviac. Je to dobrovoľná dražba (nie dražba použitá ako exekučný prostriedok).

Rozoznávajú sa dva základné spôsoby dražby/aukcie:

Štandardná aukcia - vyvolávacia cena je základná a postupne sa ponuka zvyšuje.

Holandská aukcia - ak nikto neponúkne vyvolávaciu cenu, cena sa postupne znižuje.

Registrovaný užívateľ - Predajca alebo Kupujúci, ktorí sa dobrovoľne zaregistrovali na stránkach Zberatelia.eu.

Predajca - registrovaný užívateľ, ktorý ponúka na predaj zberateľský materiál, ktorého je výhradným vlastníkom.

Kupujúci - registrovaný uživateľ, ktorý sa zaväzuje po kliknutí na tlačidlo Prihodiť alebo Kúp teraz! , po skončení (uzavretí) aukcie, zaplatiť celkovú kúpnu cenu za tovar.

Celková kúpna cena - je to súčet výslednej ceny za tovar na konci aukcie a poplatkov za dopravu ku kupujúcemu.

Skončenie aukcie (uzavretie) - aukcia končí uplynutím času, v ktorom bol tovar ponúkaný na predaj. Čas trvania aukcie určuje predajca. Predajca môže ukončiť aukciu aj pred uplynutím pôvodne určeného času.

Skončenie aukcie (inzerátu) Kúp teraz! - ponuka končí uplynutím času, ktorý určil predajca alebo po kliknutí kupujúceho na tlačidlo Kúp teraz! (ešte pred skončením časového intervalu).


03.Princíp Internetovej aukcie

  Zberatelia.eu ponúka registrovaným užívateľom službu, ktorá im umožní predať svoj tovar za najvyššiu ponuku. Predajca berie na vedomie, že tovar je vydražený za najvyššiu ponuku. Najnižšia ponuka je zároveň vyvolávacou sumou aj keď je pod tržnou hodnotou daného tovaru. Obchodný styk vzniká výlučne medzi registrovanými užívateľmi, dohodnuté platobné a dodacie podmienky, záruka, náhrada škody sa prevádzajú priamo medzi nimi. Užívatelia berú na vedomie, že Zberatelia.eu nie je poverené overovať daný tovar a z tohto dôvodu nepreberá žiadnu zodpovednosť nad informáciami, ktoré poskytujú systému registrovaní užívatelia.


04.Spoplatňovanie

Všetci registrovaní užívatelia sa zaväzujú uhradiť poplatky podľa aktuálne platného cenníka poplatkov, ktorý je zverejnený na hlavnej stránke v okne Správy.

 

05.Osobné predpoklady pre používanie Zberatelia.eu

  Nový užívateľ musí vyplniť v registračnom formulári všetky potrebné údaje na
zaregistrovanie: Meno, užívateľské meno a heslo, kontaktné informácie, vrátane platnej emailovej adresy.
Zaregistrovať sa na stránky Zberatelia.eu môžu iba osoby staršie ako 18 rokov.
 Používanie služieb Zberatelia.eu je dovolené iba subjektom spôsobilým pre obchodovanie. Zberatelia.eu si vyhradzuje právo znemožniť používanie svojich služieb osobám, ktorých spôsobilosť pre obchodovanie je spochybniteľná.


06.Záväzky predajcu

Ak registrovaný užívateľ poskytuje systému tovar na predaj, zaväzuje sa, že v rámci
ponúkaného tovaru uvádza pravdivé údaje a nezamlčuje žiadne skutočnosti, ktoré by mohli znižovať hodnotu daného tovaru, že disponuje daným tovarom, prípadne je schopný vykonávať ponúkanú službu, že nebude daným tovarom počas doby dražby inak disponovať a že ponúkaný tovar po vydražení následne skutočne predá záujemcovi s najvyššou ponukou. Ďalej sa zaväzuje, že nebude ponúkať tovar ktorého predaj, alebo ponuka je v rozpore s platnými právnymi predpismi, alebo jeho predaj je viazaný len na koncesie alebo licencie, alebo jeho ponuka, predaj, či poskytovanie je v rozpore s dobrými mravmi.


07.Zaobchádzanie s kúpnymi ponukami

Služba Zberatelia.eu sprostredkúva a spracováva kúpne a predajné ponuky. S týmito ponukami sa zaobchádza podľa pevne stanovených pravidiel. Užívatelia berú na vedomie, že ich kúpne a predajné ponuky budú poskytované záujemcom, len keď budú spĺňať tieto dané pravidlá.
Predovšetkým berie predajca na vedomie že:
 - sa na jeho uverejnenú ponuku na Zberatelia.eu môže vzťahovať  obchodný zákonník, zákon o dani z príjmu a iné právne predpisy.
 - jeho tovar bude vydražený záujemcovi s najvyššou ponukou
 - nebudú zverejnené ponuky, ktoré nespĺňajú podmienky Zberatelia.eu a tým sú neplatné
 - platnosť ponuky sa riadi systémovým časom Zberatelia.eu


08.Úloha Zberatelia.eu pri uzatváraní kúpno-predajnej zmluvy

Zberatelia.eu zaobchádza s danými ponukami na predaj a kúpu len v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Predmetom zmluvy medzi Zberatelia.eu a registrovaným užívateľom je len poskytnutie internetového priestoru a infraštruktúra poskytovania ponúk záujemcom. Užívatelia berú na vedomie, že v priebehu dražby sa cena ponúkaného tovaru môže zvyšovať, ale v žiadnom prípade nie znižovať (Štandardná aukcia). Tovar vydraží záujemca s najvyššou ponukou, v prípade viacerých zhodných ponúk sa vyberá ponuka, ktorá bola najskôr prijatá. Užívatelia berú na vedomie občiansko-právny význam predajných ponúk a kúpno-predajných podmienok.


09.Ochrana osobných údajov

 Z dôvodu diskrétnosti a ochrany údajov, vystupuje predávajúci aj kupujúci na Zberatelia.eu pod jednoznačným kódovým menom. Zberatelia.eu sprostredkuje po ukončení aukcie e-mailovú a poštovú adresu a telefónne číslo obchodného partnera, kupujúcemu aj predajcovi. Užívatelia berú súhlasne na vedomie, že ich údaje vyžadované v súvislosti s používaním Zberatelia.eu budú spracovávané automatickým systémom. Zberatelia.eu prehlasuje, že údaje svojich registrovaných užívateľov spracováva dôverne a len za účelom prevádzky aukcie. Údaje zadané
registrovaným užívateľom sa používajú len v prípadoch vyrozumenia účastníkov obchodu, štatistík registrovaného užívateľa, námatkovej telefonickej kontroly registrovaného užívateľa pre overenie jeho totožnosti, zasielania informačných materiálov, ktoré si registrovaný užívateľ vyžiada. Užívateľ prehlasuje, že súhlasí aby ním zadané údaje boli automaticky používané pre horeuvedené účely, a že je oprávnený svoj súhlas kedykoľvek zrušiť, čím bude následne vyradený zo systému Zberatelia.eu. Užívateľ sa ďalej zaväzuje akceptovať e-maily a telefónne hovory od Zberatelia.eu. Užívateľ berie na vedomie, že jeho údaje zadané v súvislosti s
používaním kreditnej karty, sú v pravidelných intervaloch vymazávané zo systému Zberatelia.eu. Registrácia registrovaného užívateľa sa však neruší.


10.Hodnotenie registrovaných užívateľov

 Zberatelia.eu zbiera informácie od každého registrovaného užívateľa pri uskutočnenom obchode o jeho obchodnom partnerovi, ktoré vyjadrujú jeho vlastný názor a slúžia potenciálnym obchodným partnerom, ako prehľad o spoľahlivosti daného predajcu alebo kupujúceho. Tieto informácie sú poskytnuté všetkým registrovaným užívateľom Zberatelia.eu, nie však na iné účely. Užívateľ súhlasí, že tieto informácie budú priložené k jeho identifikačným údajom, a že tento súhlas môže kedykoľvek zrušiť, čo bude mať za následok automatické vyradenie užívateľa zo systému. Zberatelia.eu sa zaväzuje využívať tieto informácie len na uvedené účely a neposkytovať ich v súvislosti so skutočnými údajmi o registrovanom užívateľovi tretím osobám.


11.Ručenie a záruka

  Užívatelia berú na vedomie, že na základe súčastného stavu techniky nie je možné skonštruovať bezchybné počítačové programy a systémy pre automatické spracovávanie údajov. Zberatelia.eu neručí za nepretržitú prevádzku a dostupnosť svojich služieb a za ich bezchybnosť. Zberatelia.eu nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené technickými problémami a takisto nezodpovedá za synchronizáciu systémového času Zberatelia.eu so svetovým časom. Zberatelia.eu nepreberá zodpovednosť za výsledky, ktoré mohli byť dosiahnuté pomocou Zberatelia.eu, alebo v súvislosti so správnosťou a spoľahlivosťou ponúkaných služieb. Zberatelia.eu tiež v žiadnom prípade neručí za nepriame škody, následné škody, alebo atypické škody
žiadneho druhu, ako aj za náhradu ušlého zisku, stratených údajov, alebo iných nemateriálnych hodnôt. Nariadenia zákona o spotrebiteľoch ostávajú týmto neporušené.


12.Vyradenie registrovaných užívateľov

 Zberatelia.eu má právo vyradiť zo systému užívateľov a ich ponuky, ktoré by porušovali právne predpisy alebo dobré mravy alebo ak by bola spochybnená spôsobilosť registrovaného užívateľa pre obchodovanie.


13.Zaradenie tovaru do tovarových skupín

 Zberatelia.eu je oprávnené zo systémových dôvodov premiestniť ponuky z jednej tovarovej skupiny do inej. Jednotlivé produkty môže Zberatelia.eu prezentovať na úvodnej stránke, na čo však nemajú registrovaní užívatelia žiadny právny nárok.


14.Právne spory

  Za riešenie právnych sporov vzniknutých v súvislosti s ponúkanými službami Zberatelia.eu je výlučne zodpovedný súd miestne a vecne príslušný prevádzkovateľovi Zberatelia.eu.